НАУКАТА НУМИЗМАТИКА

Нумизматиката е наука, изучаваща монетите, технологията на отсичането им, паричните системи и отразява развитието на човешката цивилизация. Интересът към колекциониране на монети датира от дълбока древност. Известни колекционери са император Август, Марк Аврелий, Юстиниан, Петрарка, Наполеон и много други. Основател на науката нумизматика е Й. Еккел, който е ръководител на Виенския нумизматичен кабинет, и в края на 18 век издава първите каталози. Бележити учени, допринесли за нейното развитие са А. Бек, Е. Бейл, Е. Бабелон, А. Коен, В. Пик, М. Хенди, Н. Пере, а от българските – Н. Мушмов, Й. Йорданов, К. Дочев, Й. Йорукова, Т. Герасимов, С. Топалов, Г. Жеков, А. Радушев, В. Пенчев, Х. Харитонов и др.

Нумизматиката е млада и непрекъснато развиваща се наука. Тя е в неразривна и взаимнодопълваща се връзка с историята, археологията, графистиката, хералдиката, епиграфиката, метрологията, металургията и други науки.

Монетите като пари са предхождани от домонетни форми, които се появяват във второ – първо хилядолетие пр. Хр. Те са във вид на метални слитъци, брадвички, делфинчета и др. Първите монети са отсечени в древното царство Лидия от цар Гигес между осми – седми век пр. Хр. Това са електронни статери / природна смес от злато и сребро /, както и сребърен статер на цар Алиат в Егина.След тях в продължение на един век монети започват да секат в Мала Азия, Гърция, Рим, Персия, Тракия, а в последствие и в планетарен мащаб.

Нумизматиката се дели на архаичен, класически,римски, средновековен и модерен период. С голямо разнообразие и изящност се отличават монетите от елинистичния период. Той обхваща времето от походите на Александър Македонски и приключва с падането на Елада под римско владичество в 30 г. пр. Хр. Това важи в голяма степен и за римския период, от който също има забележителни образци.

С развитието на тахниката и монетосеченето в Предренесанса и в по – ново време монетите се превръщат в миниатюрни глептични произведения на изкуството. Върху тях са изобразени всички по – важни личности и събития, целият пантеон, което ги прави уникална подвижна съкровищница.