ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ НА ПЛОВДИВСКОТО НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО „ФИЛИПОПОЛ”

На 30 октомври 1964 година в клуб „Есперанто” на ул. „Леонардо да Винчи” № 10 е учредено НД „Филипопол” с пръв председател Борис Паунов. Малко след това чрез Съюза на българските нумизмати то е прието за член на Съюза на научните работници в България. Оттогава вече почти пет десетилетия НД „Филипопол” развива и разширява своята родолюбива дейност по издирване, опазване и популяризиране на нумизматичното богатство на България.

През годините в него са членували и продължават да членуват известни дейци на културата, науката и политиката от всички възрасти. Дружеството е организирало и участвало в многобройни мероприятия и прояви. На големи изложби през 1978 година в Дома на здравните работници, на тези по повод 100 години от освобождението на България и 1300 години България пловдивските нумизмати печелят много награди за изложените колекции от монети на древна България, Македония, Рим, Византия, Средновековно монетосечене и други. За изминалите десетилетия от дарения и откупки е създадена богата колекция от колониални монети на град Филипопол, с която би се гордял всеки музей. Членовете на дружеството по традиция са редовни дарители на стотици редки експонати на музеите в гр. Пловдив. В продължение на много години НД „Филипопол” издава вестник „Нумизмат” под редакцията на Величко Хубчев, а негови представители водят нумизматични кръжоци и изнасят лекции в пловдивските училища и пред обществеността.

Само за последните две години бяха осъществени няколко десетки мероприятия, между които: три изложби в палатите на Пловдивския панаир във връзка с участието на дружеството в международните срещи на колекционерите „БУЛКОЛЕКТО”; двадесет национални срещи за размяна на колекционерски материали; голяма обща изложба в Историческия музей в гр. Пловдив; изложба „Богатството на българските накити” в Историческия музей в гр. Пазарджик; четири изложби в кметство „ Тракия”, четири изложби, посветени тематично на : 135 г. Руско – Турска война, 6 май – ден на храбростта, „Монетите като украшения” и „Банкнотите на света” в Народна библиотека „Иван Вазов”. Многобройни са участията ни в исторически възстановки. Издадени са четири книги на наши членове.

Целите на сдружението са:

1. Да обедини усилията на лицата, които притежават сбирки и колекции, или имат интереси към нумизматиката и свързаните с нея науки, или са съпричастни към популяризирането и развитието на нумизматиката, колекционерството и опазването на нумизматичното богатство;

2. Да съдейства за съхранението, изучаването, опазването и популяризирането на нумизматичното богатство без ограничение в териториален и времеви обхват;

3. Да подпомага извършването на научни изследвания и публикации в областта на нумизматиката;

4. Да съдейства на всички заинтересовани за създаването на модерна и ефективна доктрина за опазване на българското културно наследство;

5. Да подпомага държавните институции за адаптирането на националното законодателство към европейските норми и добрите практики в областта на общата културна политика в рамките на Европейския съюз;

6. Да популяризира нумизматиката и колекционерството като обществен интерес и субективно право на всеки гражданин;

7. Да съдейства за културния обмен в областта на нумизматиката и колекционерството, в т. ч. и на европейско ниво; да подпомага своите членове за участие в изложби, организиране на музейни експозиции; участие в програми с подходяща тематична насоченост, образователни форми и др.;

8. Да съдейства за повишаване на културата на ниво на информираност на своите членове и на обществото в областта на нумизматиката, колекционерството, опазването на културното наследство и др.; да защитава правата им чрез всички разрешени средства в съответствие с действащото законодателство на Република България и приложимото национално право.

В началото на промените членовете на дружеството наближават 600 души, но в последствие, заради неефективното и неработещо законодателство членовете са намалели. В последното десетилетие НД „Филипопол”, активно участва с предложения , публикации, научни срещи и семинари за хармонизиране на българското законодателство в областта на културното наследство с европейското, но засега резултататите са незадоволителни.