Membership

Членството в „НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО – ФИЛИПОПОЛ” е доброволно, равнопоставено и лично.
За член на Сдружението може да се приеме пълнолетен и дееспособен български или чуждестранен гражданин, който за който са изпълнени следните условия:
-       има нумизматични интереси,
-       приема Устава©  на Сдружението.
-       има препоръки от двама членове на регистрирано нумизматично сдружение, единият от които член на „Нумизматично дружество – Филипопол”,
-       бъде одобрен за член на Сдружението.
Членовете на сдружението се легитимират като такива с членска карта.
За улеснение, от тук може да се изтеглят бланките на Заявление за членство и Декларация.
Бъдещите кандидат – членове могат да се запознаят с пълния текст на Устава на Сдружението на адреса на управление на Сдружението.
Заявленията за членство се подават на хартиен носител и лично от Заявителя, на адреса на управление на сдружението.